หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
2 หลักสูตร

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หนังสือรับรอง
หลักสูตร: การส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หนังสือรับรอง
หลักสูตร: สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก ตอนที่ 1
วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เวลา 14.00-17.00 น.
2 หลักสูตร

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หนังสือรับรอง
หลักสูตร: กลวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน
วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หนังสือรับรอง
หลักสูตร: การเรียนและสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิด
Thematic Approach (Thematic Integrated Approach to Learning and Teaching English)
วิทยากร: อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
อบรมวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@