หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
1 หลักสูตร

********************************************
หลักสูตร: PLC ทำอย่างไรให้ควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
อบรมวันอาทิยต์ที่ 18 ธันวาคม 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

เวลา 14.00-17.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************

หลักสูตร : “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 24
สัมฤทธิผลในการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน…ประสบการณ์ และบทเรียนจากปฏิบัติการจริงในโรงเรียนในสังกัด กทม.”
วิทยากร: รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
วิทยากร: รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
วิทยากร: เพียงจิต สีดาสมุทร์
วิทยากร: ลักษิกา ดำรงศักดิ์
อบรมวันอาทิยต์ที่ 18 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

หลักสูตร: เขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง 3 ประเภท อย่างไร…สร้างครูไทยเป็นนวัตกร
วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
วิทยากร: รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วิทยากร: ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์
อบรมวันอาทิยต์ที่ 18 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************