หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
1 หลักสูตร

********************************************

หลักสูตร: ยุทธวิธีสอนหลักภาษาไทยในแนวสัมพันธ์ทักษะเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ที่คงทนแก่นักเรียน
วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์
อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
เวลา 09:00-12:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

เวลา 14.00-17.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************

“English for Academic Correspondence: Letters & Emails”
by Dr. Jirajittra Higgins
(17 December 2022)
2.00 – 5.00 p.m.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************
หลักสูตร: การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่2)
วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง
อบรมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************