หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม
หลักสูตร: “การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์”
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร: การออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา และวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน
โดยน้อมนำโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นกรณีศึกษา
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

เวลา 14.00-17.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร
หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 2
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะและสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านกิจกรรมร่างกายของเรา
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************