หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00-17.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร
หลักสูตร: ความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อเด็กในยุค Next Normal ตอนที่ 1
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร:“เสรีภาพ หน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย”
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************