หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************
วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์
วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา
หลักสูตร: ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตอนที่ 4)
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************
วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง
หลักสูตร: การจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผ่านตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย (ตอนที่1)
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

เวลา 14.00-17.00 น.
3 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ
หลักสูตร: “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา
วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ
หลักสูตร: PLC กับระบบนิเทศการสอนจะช่วยครูริเริ่ม คิดค้น พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ ตอนที่ 3
ตัวอย่างการออกแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และภาษาไทย
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************

วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี
หลักสูตร: สร้างสื่อการสอนง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Scratch ตอนที่ 3
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก

********************************************