หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์
หลักสูตร: เทคนิคการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก

********************************************

วิทยากร: ผศ.ดร.มัทธนี พลังเทพินทร์
หลักสูตร: การจัดการเรียนการสอนภาษาให้สนุกด้วย Game-based Learning
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก

********************************************

เวลา 14.00-17.00 น.
1 หลักสูตร

********************************************

by Dr. Jirajittra Higgins
“Academic Writing: How to Describe Trends and Graphs in English”
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก

********************************************