หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14.00-17.00 น.
1 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก
********************************************