หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
2 หลักสูตร

********************************************
วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์
หลักสูตร: แนวทางการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ 30 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก

********************************************

วิทยากร: อาจารย์วิชุดา จินดา
วิทยากร: อาจารย์วิทย์ทิชัย พวงคำ
หลักสูตร: PLC กับระบบนิเทศการสอนจะช่วยครูริเริ่ม คิดค้น พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ ตอนที่ 2
ตัวอย่างการออกแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ กลุ่มสาระคณิตสตร์ และสังคมศึกษา
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก

********************************************

เวลา 14.00-17.00 น.
1 หลักสูตร

********************************************

วิทยากร: อาจารย์โกเมซ นาแจ้ง
หลักสูตร: พลเมืองผู้ไม่เพิกเฉยทางวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง คลิก
********************************************