หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 11 มิถุนายน 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร :  สมรรถนะการออกแบบนวัตกรรมของนวัตกรทางประวัติศาสตร์ : บอร์ดเกม

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ 9 C

วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : 50 กิจกรรมสนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: A foundation for Geometry. 

วิทยากร :  ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล 

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : H4 (ชั่วโมงที่ 1-3) เรขาคณิตเบื้องต้น และการแก้ปัญหาโจทย์ท้าทาย (Geometry) ตอนที่ 1

วิทยากร : อาจารย์มงคล วงศ์พยัคฆ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

 

หลักสูตร : สื่อง่ายๆเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและแม่นยำในการเรียนร้หลักภาษาไทย(ตอนที่2)

วิทยากร :  ผศ.อัมพร อังศรีพวง

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  รอบรู้วรรณคดีกวีโลก

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : การสอนการใช้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพลง

วิทยากร :  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : ปรับเกมออนไลน์​มาเป็นกิจกรรมคณิตคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก ม.ต้นกันดีกว่า

วิทยากร :  ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : Upskill ครูยุคใหม่

วิทยากร :  อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก