หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ 4 มิถุนายน 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร :  เรียนรู้มโนทัศน์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และการนำไปใช้ : EP2 การวัดและเรขาคณิต

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การส่งเสริมกรอบความคิดเติบโตได้ของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : เรียนสนุกสุดหรรษาด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมกับแอป AR Makr

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน    

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “มาสร้างเกมคณิตพิชิตใจเด็กประถมกันเถอะ”

วิทยากร : ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

 

หลักสูตร : สร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับชั้นเรียนในยุค Next Normal ทุกวิชาด้วย Desmos Activity Builder (ตอนที่ 2)

วิทยากร :  อ.พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  สิ่งแวดล้อมสื่อสาร บูรณาการสื่อรัก

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : ภาษาไพทอนกับโครงงานเทคโนโลยี

วิทยากร :  รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สุทัศน์ฮา สุทธาเฮ : สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียน สนุกคิด กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย : ครั้งที่ 2 สนุกเขียน

วิทยากร :  ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : สนุกกับสื่อการสอนตอนที่ 5 : เกม Powerpoint (ปริศนาตาไว ถอดรหัส เปิดป้ายทายภาพ)

วิทยากร :  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

     ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก