หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : Ep.3 ประวัติศาสตร์กับคุณค่าแห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ

วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “สมองซีกขวากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา” 

วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สานฝันสู่สมรรถนะทั้ง(6)ด้วยการจัดการศึกษาใช้สมรรถนะเป็นฐาน

วิทยากร :  รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : English Is Fun …… the Series (EP.4)
“Instructional Design with MI-Based Activities
การออกแบบการสอนพร้อมด้วยกิจกรรมพหุปัญญา”

วิทยากร :  อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : วิทยาการคำนวณชวนคิด ( Kids ) ตอนที่ 1

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตา กิจหิรัญวงศ์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : วิทยาการคำนวณชวนคิด ( Kids ) ตอนที่ 2

วิทยากร :  อาจารย์ ดร. ปิยานี จิตร์เจริญ

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

 

หลักสูตร : “ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยตามแนวคิดสิงคโปร์ ตอนที่2

วิทยากร :  ผศ.อัมพร อังศรีพวง 

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  EP. 2 “ Coding ในใจผู้บริหารสถานศึกษา”
สาระสำคัญ: ผู้บริหารสถานศึกษากับการปรับเปลี่ยนบริบททางการศึกษา กับ Coding ง่ายๆที่ทำได้จริง

วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม scratch

วิทยากร :  อาจารย์สราวุธ มีศรี

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  ”กระบวนบริหาร และการจัดการคุณภาพสู่ความเจริญยั่งยืน :
จาก ปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่2: วัฒนธรรม PLC”

วิทยากร :  รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก