หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร

หลักสูตร : แนวทางการจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์และ 30 ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารของนักเรียน : กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาชีวิตและสังคมในโลกดิจิทัล”

วิทยากร :  อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เรียนวิทย์ประถม แบบProject Based Online สอนอย่างไรให้สนุก

วิทยากร :  อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. :  5 หลักสูตร

หลักสูตร : สร้างสรรค์สื่อการสอนอย่างง่าย สไตล์ครูประถม

วิทยากร :  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

 

หลักสูตร : ภาษาศิลป์และศิลปินน้อย

วิทยากร :  ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  ” สนุกคณิต คิดสร้างสื่อ : EP2 การวัดและเรขาคณิต”

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  “Using Authentic Materials in English Language Teaching”

วิทยากร :  อ.ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

วิทยากร :  รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  

           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก