สกู๊ปบรรยากาศ : Professional Learning Community( PLC) วันที่ 30-31 มีนาคม 2562

สกู๊ปบรรยากาศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC)

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์