ร้อยกรองของสนุก วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต


“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จัดการอบรมหลักสูตร “ร้อยกรองของสนุก” สำหรับครูสอนภาษาไทย
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”

From หลักสูตร “ร้อยกรองของสนุก” วันที่ 7-8 พ.ค. 2560 ณ จ.ภูเก็ต. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/11/2017 (167 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2