ภาพบรรยากาศการนิเทศ โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

โดยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

_____________________________

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาพบรรยากาศการนิเทศ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562