ภาพบรรยากาศ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562