ภาพบรรยากาศ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC)

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562