สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.เทศบาล1(ศรีเกิด) จ.เชียงราย วันที่ 28 มกราคม 2562

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ นิเทศก์ครูในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2

โดยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ โรงเรียนเทศบาล1(ศรีเกิด) จ.เชียงราย

สกู๊ป

ภาพบรรยากาศ

ภาพหมู่

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์