ภาพบรรยากาศ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต วันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC)

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต