คลิปและภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับ ปฐมศึกษา จ.สตูล วันที่ 8-9 ส.ค. 63

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับ ปฐมศึกษา 

หลักสูตร: การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เรื่อง รู้จักเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริงด้วยการประเมินอย่างใคร่ครวญ

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.0๐-๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล