ภาพบรรยากาศห้องประชุม,ห้องอาหาร อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ภาพบรรยากาศห้องประชุมชั้น 6

 

ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 4

 

 

ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 3

 

ห้องอาหารชั้น 2