คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม PLC : ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์