คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของศึกษานิเทศก์ (PLC) วันที่ 22 ก.ค. 62

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของศึกษานิเทศก์

เพื่อขับเคลื่อนการปฎิบัติรูปการเรียนรู้เชิงรุกทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมระยะ ๒ เป็นการฝึกปฏิบัติการ Coaching and Mentoring

การทำ Lesson Study แบบ PLC ในโรงเรียนนำร่องจำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง/วัน

วันที่ 22กรกฎาคม 2562
จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ