ภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงรุกทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของศึกษานิเทศก์
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงรุกทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๔๐๕ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 


ภาพบรรยากาศการอบรม