คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Co-5STEP ผ่าน PLC

คลิปวิดีโอ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย

Co-5STEP ผ่าน PLC

วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ภาพบรรยากาศการอบรม