คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : กิจกรรมสะเต็มศึกษา ตอน นักพฤกษศาสตร์น้อย 3 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์

สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน นักพฤกษศาสตร์น้อย

โดย อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์