ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม    

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code