ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code