ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560


“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC”
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข
จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

From ทักษะ 7C ของครู 4.0 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/05/2017 (223 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2