ถ้า…ที่นี่ไม่มีครูจะเป็นอย่างไร? ยังมีโรงเรียนอีกมากมายที่ขาดแคลน และเด็ก ๆ ที่รอคอย…คุณครู

 มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วม กับ ORIENTAL PRINCESS

สานต่อปณิธานในการทำความดี เพื่อตอบแทนสังคม

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

โดยการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  

จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 77 ทุน ทั่วประเทศ

โครงการการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 นี้

ได้พิจารณาคัดเลือกจากนิสิต นักศึกษา ในระบบ Admission ที่ได้คะแนนสอบเป็นลำดับที่ 1

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์

จากทุก ๆ จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 77 ทุน

หากสนใจโครงการ มอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 3

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 091-576-0723 หรือ Line : @kusol.org

www.kusol.org