ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม , ผศ.อัมพร อังศรีพวง , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ , อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ , อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2563

1.ออกแบบการสอนการโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยากร :  รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. “เทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน”

วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. “สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมแรงให้นักเรียน เรียนอย่างมีความสุข ตอนที่ 2”

วิทยากร :  ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. “เทคนิค​การจัดแผนการเรียนรู้​ที่ยึดธรรมชาติ​ผู้เรียนเป็นสำคัญ​สำหรับ​เด็กวัยอนุบาล​และประถมศึกษา​”

วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

5. นักพฤกษศาสตร์น้อย ตอน สนุกในสวน

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 6. กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 4

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่