ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล , อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2563

1.สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C7 การพัฒนาลักษณะนิสัย สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C8 การนิเทศเชิงรุก สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. Have fun with English idioms and proverbs

วิทยากร :  รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย

วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

5. ความรู้สึกเชิงจำนวนและความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Number sense & Spatail sense) กลุ่มเป้าหมาย ครูคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

6. สื่อ กิจกรรม และเทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุก

วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่