ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2563

1.การส่งเสริมการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. การออกแบบกิจกรรมแนวคิดเชิงคำนวณ 2

วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. การเขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. “จุดประกายการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์”

วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

5. “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณประถมศึกษาตอนปลาย”

วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่