ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์, อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2563

1.สมรรถนะของครูมืออาชีพ C5 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C6 การบริหารจัดการชั้นเรียน สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. ตำนานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

วิทยากร :  รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STREAM

วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์”

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

6. เทคนิคการคำนวณ

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่