ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2563

1.จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563 ตอนที่ 2 รู้เรา

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

3. การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP (The Geometer is Sketchpad)

วิทยากร :  อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. สนุกกับการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์เรื่อง”เสียง”สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่