ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์ , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ,อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2563

1.สมรรถนะของครูมืออาชีพ C3 : นวัตกรรม สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. สมรรถนะของครูมืออาชีพ C4 : การประเมินผลการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. คำเหมือนที่ไม่เหมือน Learn English Synonyms to Expand Your Vocabulary

วิทยากร :  รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. “ความน่าจะเป็น สำคัญไฉนในชีวิตจริง”

วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 5. การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment):กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียน และพัฒนาการสอน สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา

วิทยากร :  ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 6. สนุกกับการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์เรื่อง”เสียง”สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 7. How to say it right: Commonly mispronounced English words

วิทยากร : อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่