ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 : ดร.วชิร ศรีคุ้ม , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2563

1.STEM Education for Science Teaching (การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา)

วิทยากร :   ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. “การประยุกต์ใช้​นวัตกรรม​ในการจัดกิจกรรม​การ​เรียนรู้​เพื่อเสริม​สร้าง​สมรรถนะ​ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ​ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา​”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. “เทคนิคการสอนสำหรับครูสังคมศึกษาฯ เพื่อเตรียมนักเรียนในการสอบ”

วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา  

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่