ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ , รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2563

1.การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิทยาการคำนวณ

วิทยากร :  รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง New Normal Computing Science

วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. การออกแบบกิจกรรมแนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. “การบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้ในการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่