ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ,ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , ดร.วชิร ศรีคุ้ม ,อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 19 กันยายน 2563

1. สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C1 การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา สู่มาตราฐานการศึกษาของชาติ

วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สู่มาตราฐานการศึกษาของชาติ

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. “เรียนรู้การนำเสนองานภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาบทเรียนแบบครูมืออาชีพ”

วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. “สุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย”

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

5. คณิตศาสตร์สำคัญไฉน : บทประยุกต์ของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

วิทยากร :  ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

6. “การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”

วิทยากร :  ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

7. การทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาเรื่อง ชุด แสง สี และการมองเห็น

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่