ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ,ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง, อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล ,อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 12 กันยายน 2563

1. การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการจัดประการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. สอนวิทย์ให้สนุก ด้วยวัสดุใกล้ต้ว

วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสผิวหนังที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อเล็ก(ระบบHaptic)เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเด็กอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

5. สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2

วิทยากร :  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่