ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย , อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2563

1. การออกแบบกิจกรรมSTEAM

วิทยากร :  รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. การอ่านเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. “ฝึกคิดคล่องและคิดยืดหยุ่น​ทางคณิตศาสตร์​ ด้วยปัญหาปลายเปิด”

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่