ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส , อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2563

1. การออกแบบกิจกรรมSTEAM

วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. การอ่านเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 4. “ฝึกคิดคล่องและคิดยืดหยุ่น​ทางคณิตศาสตร์​ ด้วยปัญหาปลายเปิด”

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 5. สนุกกับการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์ เรื่อง”อากาศ” สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่