ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2563

1. หลักสูตร :  “ เทคนิคการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 2. หลักสูตร :  “ จากทฤษฎีองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันหลากหลายในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

 3. หลักสูตร :  “ สื่อคณิต คิดสนุก ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยากร : อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

4. หลักสูตร :  “ เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 

วิทยากร :  อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่