ชมวิดีโอการอบรมย้อนหลัง : PLC วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning Community: PLC)

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

กรุณาคลิกที่รูป

เพื่อชมการอบรมย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 


วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562