คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย 26 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.00 น.

ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์