คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะอ่านเเละสะกดคำสำหรับครูภาษาไทย 19 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะอ่านเเละสะกดคำสำหรับครูภาษาไทย

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.สุจิตรา เเซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

เวลา 13.00 – 13.30 น.

ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์