คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (24ส.ค.2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
วิทยากร : อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ
วิทยากร : อาจารย์ ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ
วิทยากร : อาจารย์ ดร.อาทร นกแก้ว

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 403 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์