คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

โดย อาจารย์ ดร.สุจิตรา  แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์