คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของศึกษานิเทศก์ (PLC) วันที่ 30 ก.ค. 62

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของศึกษานิเทศก์

เพื่อขับเคลื่อนการปฎิบัติรูปการเรียนรู้เชิงรุกทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมระยะ ๒ เป็นการฝึกปฏิบัติการ

Coaching and Mentoring การพัฒนาบทเรียนร่วมกันให้แก่ศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ โรงเรียนคลองลำเจียก

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒